Sao Bn Không Hành L Salah ?

Informações:

Sinopsis

Sao Bn Không Hành L Salah ?: ây là bài thuyt ging th sáu ngày 06/05/1435 nhm ngày 07/03/2014, là mt bài thuyt ging nói v ân phc l nguyn Salah, hành pht dành cho ngi b hành l Salah và trì hoãn l nguyn Salah ra khi gi ã n nh.

Episodios