Hu Qu B Hành L Salah

Informações:

Sinopsis

Hu Qu B Hành L Salah: Bài thuyt ging th sáu ngày 4/Jumad Al-Akhirah/1435 H, nhm ngày 4/4/2014, trong thuyt ging phân tích các ch sau:1- Nhim v chính ca ngi Muslim là hành l bt buc úng theo gi gic ã n nh, tuyt i không c thc hin sm hn hoc trì hoãn.2- Ai không hành l Salah thì không phi là Muslim.3- Ai l là, cu th vi ngha v Salah s b trng tr ngay trong ci m và ó cng là bn tính ca ngi ngy Muslim.

Episodios