Nhng Iu Nabi (cu Xin Ban Bình An Và Phúc Lành Cho Ngi) Khuyn Cáo Nên Tránh

Informações:

Sinopsis

Nhng iu Nabi (cu xin ban bình an và phúc lành cho Ngi) khuyn cáo nên tránh: ây là mt bài thuyt ging do Abu Hisaan Ibnu Ysa son tho và thuyt trình vào th sáu ngày 04/Rajab/1433 H nhm 25/05/2012, trong phn bài thuyt ging lit kê vài vn mà ã tng b Rasul cu xin bình an & phúc lành cho Ngi tng khuyn cáo cng ng Islam và nay ã và ang xy ra trong thi i chúng ta in hình nh nghe nhc, ung ru, Zina (quan h tình dc ba bãi)... Bài thuyt ging c trích t quyn sách Al-Dhiya Al-Laa-me Min Al-Khutab Al-Jawaa-me ca Sheikh nhà thông thái Muhammad bin Saaleh Al-Uthaimeen.

Episodios