Tình Cm Anh Em Trong Tôn Giáo Islam

Informações:

Sinopsis

Tình Cm Anh Em Trong Tôn Giáo Islam: Tác gi nhc nh trong bài thuyt ging này s quan h mt thit gia ngi Muslim vi ngi Muslim ó là tình cm anh em trong o giáo, iu này còn quan trng hn v i hn c tình cm anh rut tht c chng minh bi các bng chng xác thc t Thiên Kinh Quran và Sunnah nói lên rng mi ngi Muslim phi kt cht tình cm anh vi nhau nhiu s tr thành mt cng ng duy nht và hùng mnh nh nhng th h trc chúng ta ã làm ng thi cm h chia r nhau, cm la gt, ma giáo, áp bc bt công vi anh em Muslim vi nhau.

Episodios