V Con Ngi - Bal-am Bin Baa-ura -

Informações:

Sinopsis

V Con Ngi - Bal-am bin Baa-ura -: Bài vit thuyt ging k v câu chuyn mt ngi àn ông có tên gi là Bal-am bin Baa-ura, ông c Allah ban cho kin thc uyên bác, lòng kính s, và ông bit c mt i Danh ca Allah c mi khi cu xin bng i Danh ó là li cu xin ó c áp nhng ông ta ã lt xác mà bám ly cuc sng trn gian, mù quáng chy theo dc vng, hình nh ca ông ta ging nh hình nh ca mt con chó luôn lè li th hn hn k c lúc ang thn thi.

Episodios