Retro Theology

Informações:

Sinopsis

Olof Nilsson 1979-1989

Episodios

 • 24. Olof Nilsson - Att låta Gud bruka en (Ps 68:35-36)

  12/10/2019 Duración: 34min

  Datum: 16:e augusti 1981. En universal sanning om oss människor kan nog med gott samvete sägas vara att vi vill vara fria varelser. Problemet är att människan i sig själv så lätt blir träl under sina egna viljor som ofta också kanske är lite motsägelsefulla. Sann frihet finner man dock först i Guds vilja. En fågel som försöker flyga utan att fångas av gravitation och vind kommer aldrig att röra sig ur fläcken. "Det är bara i Din vilja som min frihet är" sjungs i kyrkorna nu för tiden i en fantastisk sång om denna vid första ögonkastet paradoxala utsaga, men verklig frihet är att låta sig finnas i Guds hand. "Given Gud makten;över Israel är hans härlighet,och hans makt är i skyarna.Fruktansvärd är du,Gud, i din helgedom;Israels Gud,han giver maktoch styrka åt sitt folk.Lovad vare Gud!" Ps 68:35-36 (1917 års översättning)

 • 23. Olof Nilsson - Gud fyller kärlen (2 Kung 4:1-7)

  01/10/2019 Duración: 48min

  Datum: 16:e augusti 1981. Det är en oundviklig mänsklig erfarenhet att vi hamnar i situationen att vi står inför Gud med tomma kärl. Våra tillgångar räcker inte till och vi letar febrilt efter de resurser vi behöver. Det fina är dock att Gud ger av Den Helige Ande, vårt bevis på vår frälsning och tröstare genom livet. Gud betalade priset åt oss där vi i vår fattigdom inte kunde tillhandahålla tillräckligt av värde och fick det även att inte bara räcka till utan också bli över till tröst, stöd och hjälp genom livet.  "Och en kvinna som var hustru till en av profetlärjungarna ropade till Elisa och sade: ”Min man, din tjänare, har dött, och du vet att din tjänare fruktade HERREN; nu kommer hans fordringsägare och vill taga mina båda söner till trälar. Elisa sade till henne: ”Vad kan jag göra för dig? Säg mig, vad har du i huset?” Hon svarade: ”Din tjänarinna har intet annat i huset än en flaska smörjelseolja.” Då sade han: ”Gå och låna dig kärl utifrån av alla dina grannar, tomma kärl, men icke för få. Gå så in,

 • 22. Olof Nilsson - Att få tillbaka klenoden (Ps 106:19-22)

  24/09/2019 Duración: 39min

  Datum: 15:e augusti 1981. Människan har den olyckliga fallenheten att ta den fantastiskt rika gåva hon fått av Gud, sitt barnaskap, och sälja den rätten till fienden som försöker bedra och stjäla ifrån henne. Detta illustreras i Psalm 106 genom Israels historia och hur Israels barn fick Guds goda gåva på pränt vid berget Horeb på de stentavlor som Mose fick i uppdrag att förmedla till folket. Men det dröjde inte länge, ja i princip ingen tid alls, innan folket i sin synd hade valt att smälta ner sina rikedomar, byggde en avgud i formen av en guldkalv och på så vis bytte bort sin "ära" vilket innebar att fiendens bedrägliga plan blev verkställd. Det fantastiska är dock att Gud i sin nåd tog tillbaka klenoden, gåvan, och lät sätta sin frälsningsplan på pränt på nytt.  "De gjorde en kalv vid Horeboch tillbådo ett gjutet beläte;sin ära bytte de bortmot bilden av en oxe, som äter gräs.De glömde Gud, sin frälsare,som hade gjort så stora ting i Egypten,så underbara verk i Hams land,så fruktansvärda gärningar vid Röd

 • 21. Olof Nilsson - Jesus förser (Matt 15:32-37)

  18/09/2019 Duración: 14min

  Datum: 17:e januari 1982. Idag får vi lyssna till den andra predikan utifrån Matteusevangeliets 15:e kapitel och tar vid där förra veckans predikan slutade. Vi människor hungrar, alla vill dock inte visa det. Men det är trots det ett grundläggande mänskligt behov, att få sin hunger mättad. Den mänskliga erfarenheten är dock att det är mycket svårt att mätta sig själv, för vi har så begränsade tillgångar i oss själva. Jesus har dock viljan och möjligheten att förse oss människor med det grundläggande vi behöver och tack och lov välsignar Jesus det bröd han har för oss. Och det brödet är Guds ord och det är underbart att Bibeln är en källa som alltid flödar och den Helige Anden levandegör dess innehåll.  ”Och Jesus kallade sina lärjungar till sig och sade: ”Jag ömkar mig över folket, ty det är redan tre dagar som de hava dröjt kvar hos mig, och de hava intet att äta; och jag vill icke låta dem gå ifrån mig fastande, för att de icke skola uppgivas på vägen.” Då sade lärjungarna till honom: ”Varifrån skola vi här

 • 20. Olof Nilsson - Mästarens förråd (Matt 15:33-37)

  10/09/2019 Duración: 17min

  Datum: 10:e januari 1982. I de kommande två avsnitten får vi lyssna till ett par mycket korta predikningar från samma bibelställe ur Matteusevangeliets 15:e kapitel. Utgångspunkten för dagens avsnitt är när lärjungarna ställer en mycket intressant fråga till Jesus, nämligen hur i allsin dar de skulle kunna mätta så mycket folk som hade samlats kring dem? Det enkla, men likafullt sanningsenliga svaret är: det kunde de inte. Men Herren välsignade det lilla de hade och Han gav åt dem och bad dem dela ut till människorna. Och likadant fungerar det med Livets bröd, i sin nåd får vi förmedla av det välsignade Ord som Gud har skänkt till oss små människor. ”Då sade lärjungarna till honom: ”Varifrån skola vi här, i en öken, få så mycket bröd, att vi kunna mätta så mycket folk?” Jesus frågade dem: ”Huru många bröd haven I?” De svarade: ”Sju, och därtill några få småfiskar.” Då tillsade han folket att lägra sig på marken. Och han tog de sju bröden, så ock fiskarna, och tackade Gud och bröt bröden och gav åt lärjungarna

 • 19. Olof Nilsson - Mose och den brinnande busken (2 Mos 3:1-12)

  21/06/2019 Duración: 41min

  Datum: 22:a oktober 1978. När Mose stötte på Gud i öknen påminde Gud honom om att Mose hade ett arv han bar med sig. Gud presenterade sig nämligen som Abrahams, Isaks och Jakobs Gud - Moses fäders Gud. Och Mose lät den tron slå rot och det är så viktigt att den får göra det i församlingens liv också. Gud har också genom historien utlöst det gudomliga och låtit sin Ande verka på olika sätt genom "eldsupplevelser" då Gud griper in och visar sig på ett eller annat sätt. Det finns inga löften om att detta sker med brinnande buskar eller eldskrift på himlen men Gud påminner ständigt sitt folk om behovet av att vara ledda av Gud och behovet av att stå på helig mark. Därför är det av stor vikt att vi håller fast vid det som är heligt. Anledningen till att Gud påminner oss om och handlar på det viset med sin församling är för att han vill föra sitt folk ut ur alla olika former av träldom och de oheliga ting som vi människor lider av. Det fina i det är att Gud har valt att använda oss bräckliga kärl som verktyg för at

 • 18. Olof Nilsson - Att lämna sitt liv i Guds händer (Kol 3:15-17)

  15/06/2019 Duración: 47min

  Datum: 10:e januari 1982. Dagens predikan utgår från samma bibelställe som är själva hjärtat med RETRO Theology, nämligen Kolosserbrevets 3:e kapitel. Det står ju i Bibeln att människan har gått vilse som får men Gud har inte lämnat människan i sticket utan i sin nåd vänder han människornas hjärtan tillbaka till sig och upprättar genom sin Son den brutna gemenskapen. Men människan behöver kapitulera och lämna sig i hans händer och låta evangeliet drabba henne. Gudsordet ringaktas dock allt mer och det är fiendens allra största och kanske också mest lyckade ofog, det att fördjupa människans andliga okunnighet. Därför behöver Gudsordet återigen få den hedersplats i våra liv som det ska ha. Bibelkunskapen behöver återuppbyggas och det står att vi ska "undervisa och förmana varandra i all vishet, med psalmer och lovsånger och andliga visor". Vi ska bygga upp och förmana varandra i kärlek och med mycket vishet. Men den visheten kan vi också ta med oss i vardagslivet för vi ska inte hoppa ut ur Guds hand efter guds

 • 17. Olof Nilsson - Gud och förbunden (Jer 31:31-34)

  08/06/2019 Duración: 45min

  Datum: 4:e april 1982. Denna helg är det ju pingsthögtid och vad passar bättre än att få lyssna lite till förbunden som Gud slutit med sitt folk? Det är ju så att i den judiska traditionen och i några små glimtar och antydningar i skriften förknippas pingsten med givandet av lagen enligt det gamla förbundet. Men i det nya förbundet förknippas pingsten med utgjutandet av Anden över allt kött. Och i Jeremias 31:a kapitel låter Gud dra bort slöjan en aning genom sin profet och han ger löftet om ett kommande förbund där lagen inte längre skulle vara skrivet på tavlor av sten, utan på tavlor av kött dvs människornas hjärtan och det var detta förbund som Jesus instiftade med löftet om Den Helige Anden som gåva. Det var inte på något sätt så att det gamla förbundet var dåligt, utan det har sitt värde och nu har vi "en bättre ordning" som det står i Bibeln. Men nu har Gud själv genom sin Son stigit ner och bringat en evig försoning, fullbordat det gamla förbundet och Gud lovar faktiskt att han ska glömma de sonade sy

 • 16. Olof Nilsson - Guds församling del 3: Tjänsterna (Ef 4:11)

  01/06/2019 Duración: 59min

  Datum 8:e april 1979. DEL 3. Vi fortsätter med sista delen av predikoserien som handlar om Guds församling utifrån Efesierbrevets fjärde kapitel. I del 1 fick vi lyssna lite till hur enheten i Kristi kropp byggs upp, del 2 tog upp tjänstegåvorna med apostlar, profeter och evangelister och dagens del kommer avhandla herdeskapet och lärartjänsten. I dagens del undervisas det om herdeskap och lärartjänst som en och samma tjänst och det stämmer i hög grad eftersom de hänger så tätt samman. Förr var det inte helt ovanligt att man illustrerade de fem tjänsterna med bilden av handens fem fingrar. Aposteln var tummen som enkelt samarbetar med de andra fyra och är så vital för att göra hela handen smidig och arbetsduglig. Profeten är pekfingret som pekar ut brister och tillrättavisar i kärlek. Evangelisten är långfingret som sträcker sig ut och når längst. Herden är ringfingret som bär äktenskapets symbol som står för närhet och att ta hand om flocken. Läraren är lillfingret som är smalast och når längst in i de trång

 • 15. Olof Nilsson - Guds församling del 2: Tjänsterna (Ef 4:11-12)

  25/05/2019 Duración: 53min

  Datum 1:a april 1979. DEL 2. Vi fortsätter predikoserien om tre delar som handlar om Guds församling utifrån Efesierbrevets fjärde kapitel. I del 1 fick vi lyssna lite till hur enheten i Kristi kropp byggs upp, dagens del kommer ta upp tjänstegåvorna med apostlar, profeter och evangelister och slutligen kommer herdeskapet och lärartjänsten avhandlas i del 3.  I dagens avsnitt får vi som sagt lyssna lite till Bibelns undervisning kring de första tre tjänsterna, nämligen apostlar, profeter och evangelister. Aposteln är en oerhört viktig funktion i Guds församling och därför är det viktigt att vi redan från början reder ut problematiken kring att det både finns Lammets 12 apostlar och en vidare betydelse av tjänsten, s.k. församlingsapostlar eller missionärer. Nu för tiden gör sig en del villfarelser gällande när det kommer till tjänsterna och vad de är för något, vilket inte är ovanligt i trosrörelsen med Bethel Church i spetsen. Somliga påstår att aposteltjänsten fungerar på samma sätt idag som det gjorde för

 • 14. Olof Nilsson - Guds församling del 1: Kristi kropp (Ef 4:1-16)

  18/05/2019 Duración: 49min

  Datum: 31:a mars 1979. DEL 1. Vi går nu in i en predikoserie om tre delar som handlar om Guds församling utifrån Efesierbrevets fjärde kapitel. I del 1 får vi lyssna lite till hur enheten i Kristi kropp byggs upp, de kommande två delarna kommer ta upp tjänstegåvorna med apostlar, profeter och evangelister i del 2 och slutligen herdeskapet och lärartjänsten i del 3.  Att Jesus är Herre är något som församlingen i alla tider har bekänt sig till. Men det är inte bara en teoretisk utsaga att säga ja till utan det är något som bör vara högst levande för oss i vårt församlingsliv. Bibeln säger ju att Kristus är huvudet och församlingen är kroppen och därför är det så viktigt att vi bevarar Andens enhet i församlingen men än viktigare att vi bevarar kontakten och enheten med huvudet, Kristus, eftersom det är där fienden sätter in alla sina resurser för att om möjligt avlägsna huvudet från kroppen. Och det avrättningsmedlet vet vi ju vad det garanterat leder till. Det lättaste är att lura människan till att göra det

 • 13. Olof Nilsson - Johannes och väckelsen (Luk 3:3-20)

  11/05/2019 Duración: 35min

  Datum: 20:e maj 1984. Johannes var en s.k. väckelsebärare som förstod vikten av avståndstagande. Nu för tiden är kyrkan väldigt bra på att presentera flashiga event, mäktig och kittlande lovsång, hetlevrad och gasig förkunnelse och uppiskade atmosfärer. Vi spänner alla våra andliga muskler (som inte existerar) för att om möjligt skapa en väckelsens atmosfär i tider av torka. Minnena från förr finns fortfarande kvar där någonstans men väckelsens vår och dess gröna, blommande och fina träd har etsat sig fast i vårt sinne och vi vill så gärna föras tillbaka dit. Men mitt i hösten och vintern och i vår iver och längtan så slår våra mänskliga tillkortakommanden till och vi försöker skapa väckelse och istället för att tröska, plantera, vattna, förbereda och lita på att Gud kommer föra oss till en ny vår så börjar vi med våra egna ansträngningar skapa egna träd. Problemet? De är plastträd och de bär inte frukt och kommer därför inte att kunna mätta våra själar och heller inte ge näring i jordmånen för kommande gener

 • 12. Olof Nilsson - Längtan till HERRENS gårdar (Ps 84:2-13)

  03/05/2019 Duración: 37min

  Datum: 6:e januari 1982. I den här psalmen lägger psalmisten i några små rader ut några av de viktigaste delarna i Guds folks liv. Det börjar med det självklara: att människans hunger efter Gud drar henne till Guds hus och till att falla ner och tillbe. Och detta förlägger psalmisten rakt in i människans ofrånkomliga situation, nämligen det att tillvaron är fallen och att vi i många stunder går i "Tåredalen". Men mitt i lidandena så hjälper Gud oss att inse att de kan vara till stora välsignelser, inte bara för en själv, utan för andra människor också och det håller och bär ända tills höstregnet tar slut och människan lämnar jordelivet. På vägen dit kämpar vi men vi får samtidigt kraft att inte förloras till förmån för de ogudaktigas vägar utan istället till att i Kristus stå ostraffliga inför Gud. Vissheten om att livet i Kristus fungerar på det viset ger en salighet som bär oavsett vad som möter oss på vår vandring. "Huru ljuvliga äro icke dina boningar,HERRE Sebaot!Min själ längtar och trängtarefter HERREN

 • 11. Olof Nilsson - Gud vill frälsning (1 Tim 2:4-6)

  26/04/2019 Duración: 16min

  Datum: 18:e oktober 1979. Frälsningen kan presenteras på så många olika vis och med flertalet olika textstycken ur Guds ord. Teologer kan vända och vrida på fenomenet nästan till leda och det är bra och oerhört viktigt att gå till botten med och till djupet av frälsningens vackra verklighet. Men ibland kan evangelium också framställas så enkelt och därför får vi idag lyssna på en mycket kort och enkel predikan med budskapet: Gud vill frälsning och Jesu utsträckta hand finns tillgänglig för var och en. "[Gud] vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen. Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus, han som gav sig själv till lösen för alla, varom ock vittnesbördet skulle frambäras, när tiden var inne." 1 Tim 2:4-6 (1917 års översättning)

 • Specialavsnitt 2: del 3 - Uppväxt inom trosrörelsen, dess praktiska konsekvenser och ett bortglömt arv

  24/04/2019 Duración: 43min

  Datum: 18:e april 2019.  DEL 3. I förra specialavsnittet gästades podden av Olof Schelin, men denna gången får vi även förmånen att få lyssna till hans fru Malin som i tre fullspäckade delar ska få berätta lite personligt om och samtala kring sin uppväxt inom Livets Ord i Uppsala och vi kommer även i detta avsnittet snudda lite vid Bethel Churchs rörelse. I del 1 berättar Malin lite fritt om hur det var att växa upp inom trosrörelsen medan vi i del 2 mer kommer titta lite på hur teologi och praktik faktiskt hänger ihop och att teorier och idéer djupt präglar en människas liv - även efter ett uppbrott. Men vi kommer också i en tredje och avslutande del ta upp vikten av att inte hamna i ett vakuum och odefinierat tillstånd och peka på att det finns ett pingstkarismatiskt arv och en bibliskt och historiskt förankrad tro att finna vila i och luta sig tillbaka emot - i hög utsträckning kopplat till tanken med och hjärtat bakom detta projekt, RETRO Theology. För det är så viktigt att våga se tillbaka, bearbeta och

 • Specialavsnitt 2: del 2 - Uppväxt inom trosrörelsen, dess praktiska konsekvenser och ett bortglömt arv

  24/04/2019 Duración: 41min

  Datum: 18:e april 2019.  DEL 2. I förra specialavsnittet gästades podden av Olof Schelin, men denna gången får vi även förmånen att få lyssna till hans fru Malin som i tre fullspäckade delar ska få berätta lite personligt om och samtala kring sin uppväxt inom Livets Ord i Uppsala och vi kommer även i detta avsnittet snudda lite vid Bethel Churchs rörelse. I del 1 berättar Malin lite fritt om hur det var att växa upp inom trosrörelsen medan vi i del 2 mer kommer titta lite på hur teologi och praktik faktiskt hänger ihop och att teorier och idéer djupt präglar en människas liv - även efter ett uppbrott. Men vi kommer också i en tredje och avslutande del ta upp vikten av att inte hamna i ett vakuum och odefinierat tillstånd och peka på att det finns ett pingstkarismatiskt arv och en bibliskt och historiskt förankrad tro att finna vila i och luta sig tillbaka emot - i hög utsträckning kopplat till tanken med och hjärtat bakom detta projekt, RETRO Theology. För det är så viktigt att våga se tillbaka, bearbeta och

 • Specialavsnitt 2: del 1 - Uppväxt inom trosrörelsen, dess praktiska konsekvenser och ett bortglömt arv

  24/04/2019 Duración: 55min

  Datum: 18:e april 2019.  DEL 1. I förra specialavsnittet gästades podden av Olof Schelin, men denna gången får vi även förmånen att få lyssna till hans fru Malin som i tre fullspäckade delar ska få berätta lite personligt om och samtala kring sin uppväxt inom Livets Ord i Uppsala och vi kommer även i detta avsnittet snudda lite vid Bethel Churchs rörelse. I del 1 berättar Malin lite fritt om hur det var att växa upp inom trosrörelsen medan vi i del 2 mer kommer titta lite på hur teologi och praktik faktiskt hänger ihop och att teorier och idéer djupt präglar en människas liv - även efter ett uppbrott. Men vi kommer också i en tredje och avslutande del ta upp vikten av att inte hamna i ett vakuum och odefinierat tillstånd och peka på att det finns ett pingstkarismatiskt arv och en bibliskt och historiskt förankrad tro att finna vila i och luta sig tillbaka emot - i hög utsträckning kopplat till tanken med och hjärtat bakom detta projekt, RETRO Theology. För det är så viktigt att våga se tillbaka, bearbeta och

 • 10. Olof Nilsson - Uppståndelsen (1 Kor 15:3-4)

  20/04/2019 Duración: 33min

  Datum: Påskdagen 15:e april 1979. Vi är ju mitt uppe i påskhelgen nu och just idag är det sabbatsdagen då Jesus ligger i graven och lärjungarna var förtvivlade. Men tack och lov vet ju vi hur det gick - Jesus uppstod - och därför kan vi redan nu med trygghet och visshet och redan en dag för tidigt se fram emot uppståndelsedagens och segerns morgon. Olika kyrkotraditioner lägger olika emfas på Jesu död och uppståndelse. Vissa på lidandet och andra på segern. Men bägge är faktiskt lika viktiga för att återge ett helt och fullt försoningsverk och Paulus uttrycker det med orden: "[Han] utgavs för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull". Med andra ord, Jesus vann en evig förlossning eftersom pånyttfödelsen börjar redan när den troende med sin mun bekänner att Jesus är Herre och i sitt hjärta tror att han uppväcktes från de döda, men uppståndelsekraften kommer verka ända till uppståndelsens dag då våra kroppar åter ska uppstå till evigt liv. Och det fina i det hela är att i det sista ste

 • 09. Olof Nilsson - Gud bevarar oss (Jud v. 24-25)

  13/04/2019 Duración: 40min

  Datum: Allhelgonadagen 1:a november 1980. Alltsedan syndafallet har människan kopierat Adam och Evas synd att äta av kunskapens träd på gott och ont. Med detta menar inte Bibeln att Gud är fientlig mot kunskap och vishet, tvärtom, utan lockelsen innebar att människan ville bli allvetande (kunskap om gott och ont och allt däremellan) och därigenom allsmäktig, och sätta sig själv i centrum vilket är reserverat för Gud. Hon lyssnade på ormens fördärvliga frestelse och lögn att vi kunde bli gudar. "Människoförgudning" är dock ingenting som bara Adam och Eva kan anklagas för utan det är vi alla skyldiga till på ett eller annat sätt och vi faller för fiendens bedrägeri som leder till dessa allsköns villoläror som Judas i sitt brev vill varna för. Speciellt bedrägligt är det kanske i dagens samhälle där individualismen frodas, nyandlighet och de karmiska religionerna gör sig gällande och även inom kyrkan där människan får en allt större roll där Gud egentligen skulle ha sin plats. Men Gud har i sitt ord lovat att be

 • Specialavsnitt 1: del 2 - Introduktion till trosförkunnelsen och musiken inom Bethel Church

  10/04/2019 Duración: 59min

  Datum: 7:e april 2019. DEL 2. Idag släpps det första specialavsnittet av RETRO Theologys podcast som består av två delar där jag (Daniel Mämecke) och min barndomsvän Olof Schelin diskuterar och kritiserar trosförkunnelsen och främst då Bethel Church som med sin lovsångsmusik har stort inflytande på svensk kristenhet för närvarande. I del 1 ger vi en kort bakgrund om oss själva, vart vi kommer ifrån, varför vi lyfter denna fråga och hur vi kommit i kontakt med Bethel Church och den rörelsen de tillhör. Vi ger även en kort översikt över vad trosförkunnelse är och ger några exempel på det. Del 2 ger en liten överblick över lovsången som förmedlas från Bethel Church och vad de grundar denna musikindustri på och slutligen samtalar vi en smula om hur man blir bemött när man kritiserar och hur de som försvarar lyfter upp ledarskapet på piedestal och hur ledarskapet i sin tur byggt en osund sektliknande kultur. Vi hoppas att trots att det är en mycket kort introduktion ska kunna vara informativt och att väcka nyfiken

página 2 de 3